Harpi.com privaatsuseeskiri

Käesolevas privaatsuseeskirjas antakse ülevaade sellest, milliseid harpi.com portaali kasutaja (edaspidi ka Teie) isikuandmeid Bondora Solutions OÜ (edaspidi Bondora või meie) portaali kaudu teenuste osutamisel töötleb, kuidas ja millistel eesmärkidel ta seda teeb ning millised on Teie õigused seoses oma isikuandmetega. Kuna isikuandmed on andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, kohaldub käesolev privaatsuseeskiri ainult füüsilisest isikust kasutajatele ning mitte juriidilisest isikust kasutajatele.

Me järgime Teie isikuandmete töötlemise kohta kehtestatud väga rangeid eeskirju, mis tulenevad Euroopa Liidu ja Eesti isikuandmete kaitset käsitlevatest õigusaktidest, sh Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (edaspidi üldmäärus). Käesolevas privaatsuseeskirjas sisalduvaid mõisteid kasutatakse samas tähenduses nagu on kirjeldatud üldmääruses.

Vastutav töötleja ja kontaktandmed

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Bondora Solutions OÜ (Eesti registrikood: 14794373; postiaadress: A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316, Eesti). Meiega kontakteerumiseks kirjuta kiri e-maili aadressile: app@harpi.com.

Isikuandmete kogumine

Kogume üldjuhul selliseid isikuandmeid, mis on Teile teenuse osutamiseks, Teiega lepingute sõlmimiseks, nende täitmiseks, harpi.com veebilehe kasutamiseks, Bondora tarbijamängudes osalemiseks või muuks sarnaseks tegevuseks vajalikud. Kogume üldjuhul Teie enda poolt Bondora esitatud isikuandmeid. Samuti võime isikuandmeid koguda automaatselt (nt viis, kuidas Te platvormi kasutate, Teie kasutatavad digitaalsed seadmed, küpsised) statistilistel eesmärkidel.

Isikuandmete kasutamine

Selleks, et saaksime Teile platvormi vahendusel teenuseid osutada (sh tarbijamänge korraldada vms), võib juhtuda, et peate meile või meie partneritele esitama teenuste osutamiseks vajalikke andmeid. Kui Te nimetatud andmeid ei esita, ei saa me Teile teenuseid osutada. Sellised andmed on alati vastavalt tähistatud.

Kasutame Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

IsikuandmedTöötlemise eesmärkÕiguslik alus
Teie tuvastamist võimaldavad andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, sugu, isikutunnistuse andmed)Kontaktandmed (nt e-posti aadress, mobiiltelefoni number, postiaadress)Andmed Teie isikut tõendava dokumendi kohta (sh isikut tõendava dokumendi koopia, dokumendi nr)Muud andmed (nt suhtluskeel)Teie kasutajakonto andmed (nt e-posti aadress või soovi korral ka teised sotsiaalmeedia konto andmed)Platvormil tehtud tehingute andmed (nt platvormil kasutatud teenused, sõlmitud lepingud, kohustuste täitmine, suhtlus)Finantsandmed (nt pangakonto number)Lepingu sõlmimise ja selle tingimuste otsustamine (sh tarbimismängude korraldamine, mille võidu korral on vajalik lepingute ettevalmistamine ja sõlmimine, auhinna välja maksmine või üle andmine, isikusamasuse tuvastamine tarbijamängude võitude välja andmiseks, Teiega lepinguga, tarbijamängudega vms seoses kontakteerumine).Lepingu sõlmimise ettevalmistamine, sõlminine, täitmine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt b)  
Kontaktandmed (nt e-posti aadress, mobiiltelefoni number, postiaadress)Otseturustusteadete saatmineTeie nõusolek (üldmääruse art 6 lg 1 punkt a)  
Kontaktandmed (e-posti aadress)Küsitluste saatmine tagasiside saamiseks meie platvormi ja teenuste arendamiseks ja kvaliteedi tõstmiseksMeie õigustatud huvi tagada oma platvormi ja teenuste kvaliteet, areng ja konkurentsivõime (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f)   Töötleme Teie isikuandmeid ainult siis, kui oleme veendunud, et meie õigustatud huvi ei kaalu üles Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Kuna selline töötlemine toimub selliste isikuandmetega, mis ei ole eriliselt tundlikud ning kuna me kasutame neid andmeid ettenähtavatel eesmärkidel, on see meie hinnangul õigustatud.
TagasisideMeie platvormi ja teenuste arendamine ja kvaliteedi tõstmineTeie nõusolek (üldmääruse art 6 lg 1 punkt a)
Platvormil tehtud tehingute andmed ja lehitsemise andmed (nt platvormil kasutatud teenused, sõlmitud lepingud, kohustuste täitmine, IP-aadress, veebilehitseja liik, eelistused, harjumused, rahulolu, suhtlus, andmed laenuandja korraldatud tarbijamängudes ja kampaaniates osalemise kohta)Meie platvormi ja teenuste arendamine ja kvaliteedi tõstmine (nt analüüsime, kuidas ja milliste seadmete abil kasutajad tavaliselt meie platvormil liiguvad, et teha platvormi kasutajasõbralikumaks; analüüsime, millised tooted ja teenused on populaarsed, et neid prioriteetsena edasi arendada; analüüsime, millise profiiliga kasutajad ei täida oma kohustusi, et seeläbi oma süsteeme täiustada jne)Meie õigustatud huvi tagada oma platvormi ja teenuste kvaliteet, areng ja konkurentsivõime (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f). Töötleme Teie isikuandmeid ainult siis, kui oleme veendunud, et meie õigustatud huvi ei kaalu üles Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Kuna selline töötlemine toimub selliste isikuandmetega, mis ei ole eriliselt tundlikud ning kuna me kasutame neid andmeid agregeeritult, s.o mitte Teiega seonduvalt, on see meie hinnangul õigustatud.
Kõik Teie asjaomased isikuandmedMeie seadusest tulenevate kohustuste täitmineMeie seadusest tulenevate kohustuste täitmine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt c)
Kõik Teie asjaomased isikuandmedMeie õiguste ja huvide kaitsmine (nt kui Te ei täida lepingut, tarbijamängu tingimusi või esineb selle kahtlus)Meie õigustatud huvi oma õigusi ja huve kaitsta (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f) Töötleme Teie isikuandmeid ainult siis, kui oleme veendunud, et meie õigustatud huvi ei kaalu üles Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Kuna üldiselt töötleme Teie isikuandmeid ainult siis, kui see on meie õiguste ja huvide kaitseks tõesti vajalik (ehk on toimunud Teiepoolne rikkumine või selle kahtlus), on see meie hinnangul õigustatud.

Me ei töötle Teie eriliigilisi isikuandmeid ega andmeid süütegude toimepanemise kohta.

Võime töödelda Teie isikuandmeid ka teistel eesmärkidel Teie nõusoleku alusel. Töötlemise eesmärk ja muud detailid on sellisel juhul kirjeldatud nõusolekus.

Kui Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie või kolmanda isiku õigustatud huvi, on Teil õigus saada lisateavet ning esitada igal ajal vastuväiteid sellise töötlemise suhtes. Selleks võtke meiega palun ühendust ülaltoodud kontaktandmetel.  

Isikuandmete edastamine

Teie isikuandmete töötlemisel edastame Teie isikuandmeid ka meie volitatud töötlejatele või kolmandatele isikutele. Selline edastamine toimub ainult järgnevatel tingimustel:

Volitatud töötlejad. Kasutame Teie isikuandmete töötlemiseks hoolikalt valitud teenusepakkujaid (volitatud töötlejad). Sealjuures jääme täielikult vastutavaks Teie isikuandmete eest.

Kasutame muuhulgas järgmisi volitatud töötlejaid: turundus- ja küsitluste läbiviimisteenuste osutajad ja tööriistad, klienditoe teenusepakkujad, raamatupidamisteenuste osutajad, serverihaldus- ja serverimajutusteenuse osutajad, IT-teenuste pakkujad, teised meiega samasse kontserni kuuluvad ettevõtted, kes meile teenuseid osutavad.

Kui Te soovite üksikasjalikumat teavet meie volitatud töötlejate kohta (nt nende nimed ja asukohad), siis palun võtke meiega ühendust ülaltoodud kontaktandmetel.

Kolmandad isikud. Jagame Teie isikuandmeid kolmandate isikutega ainult siis, kui see on sätestatud käesolevas privaatsusteates, kui see on nõutud kohalduva õiguse alusel (nt kui oleme kohustatud jagama isikuandmeid ametiasutustega) või Teie nõusolekul või korraldusel.

Võime jagada Teie isikuandmeid järgmiste kolmandate isikutega:

 • meie sisehalduse eesmärgil meiega samasse kontserni kuuluvate ettevõtetega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi andmeid meie kontserni kuuluvate ettevõtetega sisehalduse eesmärgil jagada (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f);
 • otseturunduse eesmärgil meiega samasse kontserni kuuluvate ettevõtetega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks Teie nõusolek (üldmääruse art 6 lg 1 punkt a);
 • meie seaduslike kohustuste täitmiseks ameti- ja korrakaitseasutustega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie seadusest tulenevate kohustuste täitmine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt c);
 • meie õiguste ja huvide kaitseks inkassofirmade, advokaatide, kohtutäiturite jt asjaomaste isikutega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi oma õigusi ja huve kaitsta (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f). Edastame Teie isikuandmeid ainult siis, kui oleme veendunud, et meie õigustatud huvi ei kaalu üles Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Kuna üldiselt edastame andmeid ainult siis, kui see on meie õiguste ja huvide kaitseks tõesti vajalik (ehk on toimunud Teiepoolne rikkumine või selle kahtlus), on see meie hinnangul õigustatud;
 • meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks audiitoritega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie seadusest tulenevate kohustuste täitmine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt c ja audiitortegevuse seadus);
 • meie seaduslike kohustuste täitmiseks või meie või meie tehingupartneri õigustatud huvides, kui selline edastamine on vajalik tehingu tulemusena meie tegevuse või vara üleandmiseks või sellise tehingu perspektiivikuse hindamiseks. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie seadusest tulenevate kohustuste täitmine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt c ja võlaõigusseadus) või meie või meie tehingupartneri õigustatud huvi tehingut läbi viia või selle perspektiivikust hinnata (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f). Edastame Teie isikuandmeid ainult siis, kui oleme veendunud, et meie või meie tehingupartneri õigustatud huvi ei kaalu üles Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

Kui Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie või kolmanda isiku õigustatud huvi, on Teil õigus saada lisateavet ja esitada igal ajal vastuväiteid sellise töötlemise suhtes. Selleks võtke meiega palun ühendust ülaltoodud kontaktandmetel.

Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu

Üldiselt me Teie isikuandmeid ise Euroopa Liidust välja ei edasta, ent meie volitatud töötlejad ja kolmandad isikud, kellele me isikuandmeid edastame võivad töödelda Teie isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu. Juhul, kui see on vajalik, toimub edastamine ainult siis, kui meil on selleks seaduslik alus, sealhulgas ennekõike kui andmete saaja:

 • asub riigis, kus on Euroopa Komisjoni hinnangul isikuandmete kaitse tagatud piisaval tasemel või
 • lepingu alusel, mis vastab Euroopa Liidu nõuetele isikuandmete edastamiseks väljaspool Euroopa Liitu asuvatele isikuandmete töötlejatele.

Kui soovite üksikasjalikumat teavet Teie isikuandmete edastamise kohta väljapoole Euroopa Liitu (nt andmete saajate nimed ja edastamise seaduslik alus), siis palun võtke meiega ühendust kasutades selleks ülaltoodud kontaktandmeid.

Isikuandmete säilitamine

Me säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni oleme selleks seadusega kohustatud või kuni meil on õigustatud huvi seda teha (nt nõuete aegumistähtaegade lõpuni, et kaitsta vajadusel oma huve ja õigusi).

Isikuandmete turvalisus

Me tagame, et kasutajaandmed on kättesaadavad vaid sellistele töötajatele, kellel peab tööülesannetest tulenevalt olema juurdepääs sellistele andmetele. Kõik Bondora töötajad on kohustatud hoidma andmeid salajas ja nad ei tohi jagada andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud eespool nimetatud eesmärkidel.

Isikuandmeid hoiustatakse ja arhiivitakse turvalises serveris, millele on ligipääs vaid vähestel isikutel. Turvalisus on tagatud rangete privaatsuse kaitse standarditega, mida täidavad kohusetundlikud kolmandast isikust partnerid.

Kasutame mitut interneti turvameedet, et tagada isikuandmete turvaline töötlemine, edastamine ja arhiivimine.

Serverid asuvad Saksamaal Frankfurdis olevas andmekeskuses, mida käitab Telehouse, kes kuulub maailma 200 juhtiva ettevõtte hulka. Serverihalduseks on sõlmitud eraldi leping ettevõttega Virtion GmbH. Need ettevõtted võimaldavad meil pakkuda oma IT-ressursside paremat kättesaadavust ja kasvupotentsiaali ning suuremat paindlikkust.

Kogu nende tegevus on kooskõlas mitmete standarditega, sealhulgas ISO 27001:2005 (infoturbe haldus), BS25999-2:2007 (tegevuse järjepidevuse haldus), PCI-DSS (maksekaarditööstus), ISO 9001:2008 kvaliteedistandardid ja ISO 14001:2004 (keskkonnajuhtimissüsteemi standard).

Ettevõtted on kehtestanud ööpäevaringse füüsilise ja virtuaalvalve. Kõiki liikumisi andmekeskuses jälgivad lähitoimekaardilugejad ja volitamata isikuid avastavad infrapunaandurid. Bondoras tuvastatakse, jälgitakse ja tõrjutakse turvarikkumisi tark- ja riistvaraliste turvamüüridega.

Teie õigused

Teil on enda isikuandmete suhtes kõik andmesubjekti õigused kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktidega nõutud ulatuses, sealhulgas:

 • õigus saada asjaomast teavet isikuandmete töötlemise kohta;
 • õigus saada kinnitust selle kohta, kas isikuandmeid töödeldakse;
 • õigus saada isikuandmete koopia;
 • õigus nõuda, et me parandaks ebaõiged isikuandmed või täiendaks mittetäielikke isikuandmeid;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui: (i) isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud; (ii) Te võtate isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks; (iii) Te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid; (iv) Te esitate vastuväite oma isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärkidel; (v) isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; või (vi) isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita meie seadusest tulenevat kohustust. Eelnevale vaatamata ei ole Teil õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui töötlemine on vajalik: (a) selleks, et täita meie seadusest tulenevat kohustust; või (b) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, kui: (i) Te vaidlustate isikuandmete õigsuse, ajaks, mis võimaldab meil isikuandmete õigsust kontrollida; (ii) isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Te ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist; (iii) me ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on Teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või (iv) Te olete esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite, ajaks, kuni me kontrollime, kas meie õiguspärased põhjused kaaluvad üles Teie põhjused. Kui isikuandmete töötlemine on piiratud, võime neid sellegipoolest töödelda: (a) Teie nõusolekul; (b) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; (c) teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks; või (d) seoses olulise avaliku huviga;
 • õigus andmete ülekandmisele ehk õigus saada isikuandmeid, mille Te olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui: (i) töötlemine toimub Teie nõusolekul või lepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil; ning (ii) töödeldakse automatiseeritult. Kui see on tehniliselt teostatav, on Teil õigus nõuda, et me edastaksime andmed otse teisele vastutavale töötlejale. Teie õiguse teostamisel ei saa me kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi;
 • õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub meie või kolmanda isiku õigustatud huvides. Sellisel juhul ei töötle me isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui me tõendame, et töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil. Kui Teie vastuväite puudutab Teie isikuandmete töötlemist otseturunduse eesmärgil, puudub meil igal juhul õigus Teie isikuandmeid edasi töödelda;
 • õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta. Selleks võite Te võtta meiega ühendust ülaltoodud kontaktandmetel või kasutada teisi nõusoleku võtmisel tutvustatud võimalusi.

Selleks, et oma õigusi rakendada, võtke palun meiega ühendust kasutades selleks ülaltoodud kontaktandmeid. Vastame Teie taotlusele hiljemalt ühe kuu jooksul. Teatud juhtudel (võttes arvesse taotluse keerukust ja hulka) on meil õigus vastamise tähtaega kahe kuu võrra pikendada. Sellisel juhul teavitame me Teid sellest.

Kui Te arvate, et Teie õigusi on rikutud, palume esmalt ühendust võtta meiega, et olukord lahendada. Igal juhul on Teil õigus pöörduda kaebusega järelevalveasutuse poole liikmesriigis, kus on Teie alaline elukoht või töökoht või Andmekaitse Inspektsiooni poole (www.aki.ee; info@aki.ee;  Tatari 39, 10134 Tallinn).

Küpsised

Me kasutame küpsiseid, mis on väikesed tekstifailid, mille veebilehe server Teie kõvakettale salvestab. See võimaldab meil koguda teatud andmeid Teie veebilehitsejast.

Lingid kolmandate isikute veebisaitidele

Lingid kolmandate isikute veebisaitidele platvormilt või mõnelt muult Bondora veebisaidilt või vastupidi on üksnes kiirviited meie platvormi kasutajatele kasulike teenuste või teemade juurde. Pange tähele, et kolmandate isikute veebisaitidel võivad kehtida teistsugused privaatsuseeskirjad ja/või turvastandardid, millega soovitame tutvuda.

Privaatsuseeskirja muutmine

Kui meie isikuandmete töötlemise praktika muutub või kui meil tekib vajadus privaatsuseeskirja muutmiseks tulenevalt kohalduvatest õigusaktidest, kohtu- või pädevate järelevalveasutuste praktikast või pädevate järelevalveasutuste suunistest, on meil õigus käesolevat privaatsuseeskirja ühepoolselt igal ajal muuta. Sellisel juhul teavitame Teid portaali kaudu mõistlikult enne muudatuste jõustumist.

Kohalduv õigus

Kuna Bondora on Eesti Vabariigis registreeritud ettevõte, kohaldub Teie isikuandmete töötlemisele Eesti Vabariigi õigus.